มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ‘TICST 2017’

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Science and Technology ประจำปี 2560

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), National Pingtung University (Taiwan), Hokkaido Information University (Japan), และ Islamic University of Indonesia (Indonesia) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Science and Technology ประจำปี 2560

 

ภายใต้หัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัย ทั้งแบบ Abstract และ Full paper ใน 6 สาขา คือ ฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์และสถิติ เคมีและเทคโนโลยีด้านเคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ TICST 2017

ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2560 ผ่านทางระบบออนไลน์ www.ticst.rmutt.ac.th (Call for Papers) บทความที่ถูกคัดเลือกจะตีพิมพ์ในวารสารการประชุมวิชาการนานาชาติ TICST2017 และเผยแพร่ลงในฐานข้อมูล IEEE (IEEE XPlore) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.02-549-4164 E-Mail : ticst@rmutt.ac.th