Home / Leaderships Management / มทร.ธัญบุรี มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

มทร.ธัญบุรี มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเศรษฐกิจฐานรากตามชนบทต่างๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนเลยก็ว่าได้ เพราะหากขาดการเติบโตอย่างแท้จริจากส่วนนี้ไปแล้วก็ยากมากที่ประเทศจะสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และการจะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้แข็งแกร่งก็จำเป็นที่ต้องมีการร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐบาล รวมไปถึงภาคสถาบันการศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้ชื่อว่าเป็นทั้งผู้นำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนแล้ว นอกจากนี้พวกเขาก็ยังลงไปทำงานกับท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายคือส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย

ซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ได้แถลงผลสำเร็จการดำเนินโครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรม การวิจัยและการบริการวิชาการ สร้างคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทาง มทร.ธัญบุรี มีการผลักดันและสนับสนุนงานวิจัยในทุกภาคส่วน มีการหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovation University) ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน สามารถนำงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง”

ทางด้าน ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทีมผู้วิจัย โครงการวิจัยดูดซับพื้นที่ (ทุนวิจัย สกสว.) ภายใต้ “โครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” เผยว่า คณะผู้วิจัยเลือกทำการศึกษาคือชุมชน 3 ชุมชนที่มีศักยภาพ ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่ “บันตัน” 2. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่เขียว ผลิตหน่อไม้ต้ม 3. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่ตำบลทุ่งโพธิ์ ผลิตหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าว (ต่อยอดจากงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์) ผู้ปลูกไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นคนกลางในการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อนำมาจัดจำหน่าย ผ่านศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี โดยใช้ O2O Model (O2O Model คือโมเดลการพัฒนาช่องทางทั้งรูปแบบ online และ offline เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) สร้างสรรค์วัตกรรมเพื่อผลักดันยอดขาย คือ Mobile Application “ishop” และ Website: www.ishop.rmutt.ac.th สร้าง Content บนสื่อ Social ต่างๆ หลายร้อย content ทดลองเพิ่มรูปแบบการดำเนินงานใหม่ๆ เช่น ทำอาหาร Delivery เมนูจากหน่อไม้ ขยายร้านค้าให้เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาและบุคลาการ ผ่านการเป็นตัวแทนจำหน่าย

โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน และระยะเวลาในการขายสินค้า 3 เดือน สามารถสร้างยอดขาย ได้ 218,552 บาท รายได้กลับคืนสู่ชุมชน 152,986 บาท ช่วยสร้างรายได้แก่นักศึกษา 23,874 บาท และรายได้เข้าศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี 41,691บาทเลยทีเดียว