นักศึกษา ม.หอการค้าไทย รวมพลังจัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ และสำนักงานเขตดินแดง สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัย ปรับภูมิทัศน์ บริเวณเขตดินแดง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือสำนักงานเขตดินแดง และสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 กระทรวงยุติธรรม ดำเนินงานโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยมีนักศึกษา บุคลากรจากทั้งสามหน่วยงาน และประชาชนในชุมชนรวมพลัง ร่วมกันปฏิบัติธรรม ทำความสะอาด พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานลอย ปากซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้มีความเห็นร่วมกันในการจัดโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นในวันนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่ง ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญยิ่งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสำนักงานเขตดินแดง และสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 ที่ได้ระดมประชาชน และบุคลากรของสองหน่วยงานได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ อันสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม และเป็นพลังผลักดันให้เกิดเครือข่ายจิตอาสาในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำกิจกรรมจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนในวันนี้ เริ่มตั้งแต่การตักบาตรพระกรรมฐาน 30 รูป การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต ด้านหน้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน การรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง โดยการนำรถบรรทุกน้ำ ฉีดน้ำล้างถนน ฟุตบาททางเท้าปากซอยถนนวิภาวดีรังสิต มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปรับแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่นั่งพักผ่อนสาธารณะปากทางถนนวิภาวดีรังสิต และในซอยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสำนักคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ร่วมกว่า 300 คน และกิจกรรมสุดท้าย การรณรงค์เมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คนด้วยกัน

 

“การที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เป็นการตอกย้ำพันธกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวย้ำ

 


นอกจากนี้ โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และนักศึกษายังได้ฝึกทักษะการประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ เนื่องจากโครงการนี้ เกิดขึ้นมาได้จากความร่วมมือกันของหลาย ๆ ฝ่าย ของสำนักงานเขตดินแดง และสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2