ออมสิน ผนึก ศาลยุติธรรม พัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชน

ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศาลยุติธรรม ในการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) ระหว่างนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และนายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทางการเงินของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้รับโอกาสอันดีที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ให้ความไว้วางใจธนาคารออมสิน เป็นผู้ให้บริการระบบงานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด ในด้านการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ในการจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้แก่คู่ความ

รวมถึงองค์กรสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครบวงจร  

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 42 หน่วยงานใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนแบบดิจิทัล

อีกทั้งบริการ GSB Corporate Internet Banking ของธนาคารออมสิน ยังเป็นบริการที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและการคลังของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน (D – Court 2020) ของสำนักงานศาลยุติธรรม

รวมทั้งสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)