ธุรกิจประกันเฟื่องฟูครึ่งแรกปี 2561 BKI ฟันกำไรกว่า 1,300 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,150.8 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,302.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

 

พนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (เม.ย.-มิ.ย.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,878.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9

กำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 327.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.7 รายได้สุทธิ
จากการลงทุน 410.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 738.3 ล้านบาท

 

และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 642.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.7 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.04 บาท

 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท

 

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,150.8 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานแล้ว 714.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 รายได้สุทธิจากการลงทุน 781.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,496.1 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,302.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 1.2 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 12.23 บาท