Home / HAPPENING / ธนาคารออมสินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ธนาคารออมสินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ให้ธนาคารออมสิน โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พ.อ.พิทยากูร โพธิ์สุวรรณ ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรและพี่น้องประชาชนผู้ร่วมงาน ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งธนาคารออมสินได้ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท

และธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “บวร” รอบรั้วออมสิน ด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดชัยชนะสงคราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนวิสุทธรังสี และมหาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

พร้อมมอบทางม้าลาย 3 มิติ ให้กับวัดไชยชุมพลชนะสงครามและโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เพื่อส่งเสริมวินัยทางจราจรและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในโอกาสนี้ด้วย