ธนาคารกรุงเทพ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลบริการรับฝากทรัพย์สิน คปภ.

ธนาคารกรุงเทพ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลบริการรับฝากทรัพย์สิน คปภ.เพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2

พรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน และนางณัฐนก วิชิตธนาฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมเกียรติ ปัญหา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหาร และนายสมชาย ปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับธุรกิจและการลงทุน  คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

ลงนามในสัญญาแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกัน และเงินสำรองประกันภัยของคปภ. ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลารวม 32 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยธนาคารมีความพร้อมด้านระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และทีมปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ธนาคารสามารถให้บริการรับฝากทรัพย์สินได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

ทั้งนี้ สำหรับทรัพย์สิน (Asset under Custody) ที่สำนักงานคปภ. จัดเก็บมีมูลค่าประมาณ 514,836 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) โดยเป็นทรัพย์สินหนุนหลังและเงินสำรองของบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยทั่วประเทศ