ททท.จับมือ “ตลาดต่อยอด” ช่วย SME ท่องเที่ยวหาช่องขาย

ททท.จับมือตลาดต่อยอด ร่วมสนับสนุนช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มท่องเที่ยว สามารถยกระดับรายได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมสนับสนุนผ่านกิจกรรมการตลาดส่งเสริมสินค้าไทยจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP ดึงรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีโอกาสทางการขายเพิ่มมากขึ้น จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ว่าด้วยการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศและภายนอกประเทศสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระจายรายได้ให้กับกลุ่ม SMEs ให้สามารถยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สร้างความยั่งยืนในการเติบโต ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในลำดับต้นๆ ของโลก

“ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นให้การส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามเป้าหมายหลัก 3 ประการ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และเกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม บันทึกความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลาการให้ความร่วมมือ 3 ปี”

ด้านโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการตลาดต่อยอดประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงทำให้โครงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งความร่วมมือกับททท.ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่ 3 เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสินค้าไทยจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP ได้รับความสนใจ และแพร่หลายมากขึ้น

ทั้งนี้โครงการตลาดต่อยอดจะเน้นการมอบโอกาส และตอบสนองความต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อดึงรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม  ช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเที่ยวของประเทศไทยในตลาดโลก เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่ม OTOP ที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก สามารถเติบโตอย่างแข็งแรงและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศชาติ