Home / HAPPENING / ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ลาออกทุกตำแหน่งใน TMILL รับงานการเมือง

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ลาออกทุกตำแหน่งใน TMILL รับงานการเมือง

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) TMILL ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อชี้แจงแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบว่าดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก
จากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) TMILL

เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีผลทันที

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดําเนินกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป