“ซิป้า” ผุดโครงการขึ้นทะเบียนฯ หวังสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ลุยตลาด AEC

ซิป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการเดินหน้าสร้างมาตรฐานซอฟต์แวร์ไทย ชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนเข้าระบบเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ตั้งเป้าปีแรกดันขึ้นทะเบียน 200 รายและเดินหน้าโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย พร้อมยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพลุยตลาด AEC

 

ศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า ได้เน้นย้ำภารกิจสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี โดยจากผลการสำรวจของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) คาดการณ์ว่ามูลค่ารวมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งแง่ตลาดการผลิตและบริการซอฟต์แวร์ในปี 2559 จะมีมูลค่าราว 69,306 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ดังนั้นซิป้าจึงกำหนดแผนการดำเนินงานในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับการยอมรับ  และมั่นใจในการใช้ซอฟต์แวร์ไทยยิ่งขึ้น โดยการจัดทำ “โครงการขึ้นทะเบียนและรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์”

 

ซิป้าได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขึ้นโดยให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมฐานข้อมูล (Database) ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการซอฟต์แวร์ เพื่อให้ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มผู้ประกอบการ และยังเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในกลุ่มผู้ให้บริการและผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งขยายฐานตลาดภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพเพื่อให้พร้อมไปสู่การแข่งขันในตลาดโลก

 

อย่างไรก็ดีเพื่อให้การรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการขึ้นทะเบียนฯ มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ ทางโครงการฯ จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางซิป้า และจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต และภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการครบแล้วทุกภาค นอกจากนี้โครงการฯได้จัดทำเว็บไซต์รองรับการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการและยังเตรียมdkiรับรองให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมั่นใจให้ผู้ใช้งานทั้งในระดับองค์กรและผู้ใช้งานทั่วไป ในปีแรกของการจัดทำโครงการฯ ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่ได้รับการรับรองจากทางซิป้ากว่า 40 รายและคาดหวังว่าจะมีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยทางซิป้ามีแผนการสรรหามาตรการใหม่ๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านนี้ โดยในปีนี้ได้มีการเตรียมจัดประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรธุรกิจ

 

สำหรับการดำเนินโครงการฯนี้ ถือเป็นช่องทางสำคัญให้ผู้ประกอบซอฟต์แวร์และผู้ใช้งานได้พบกัน โดยมุ่งหวังยกระดับจัดทัพและเสริมศักยภาพซอฟต์แวร์ไทยให้แข็งแกร่งในการทำตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economic Community) หรือ AEC ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เช่น ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการใน 6 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว เฮลท์แคร์ โลจิสติกส์ การเกษตร จิวเวอรี่และการศึกษา ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ได้แก่ แอนิเมชันเกมส์และ อี-เลิร์นนิ่ง จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆในอนาคต รวมถึงยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเครือข่ายบริษัททั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับซิป้า