Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / ซิป้า ตั้ง “SIPA Tech Startup” ผนึกสถาบันการศึกษาสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่

ซิป้า ตั้ง “SIPA Tech Startup” ผนึกสถาบันการศึกษาสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่

ซิป้าเอ็มโอยูสถาบันการศึกษาทั่วประเทศร่วมจัดตั้ง SIPA Tech startup Club เพื่อวางรากฐานการยกระดับบุคลากรของประเทศให้เป็นทึ่ยอมรับและกลายเป็นขุมกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้โครงการพุฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัล เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือTech Startup

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 40แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ SIPA Tech startup Club พร้อมให้งบจัดกิจกรรมเบื้องต้นแห่งละ100,000 บาท หวังเป็นแหล่งรวมไอเดียด้านดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ พร้อมบ่มเพาะสู่เส้นทาง Tech startup

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ด้านดิจิทัล (Digital Workforce ) ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เพียงพอรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรม และกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ ก็คือสถาบันการศึกษาทึ่จะผลิตบุคลากรคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมได้ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากร รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการสร้างานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย ทางกระทรวงไอซีทึจึงมอบหมายให้ซิป้าซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัล เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือTech Startup ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

“โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อสอดรับนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว”
ด้านนายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในระยะแรกของโครงการการพัฒนากำลังคนทางด่านดิจิทัล เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยี หรือ Tech Startup มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่าย SIPA Tech startup Club กว่า 40 แห่ง เป็นเครือข่ายความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นศูนย์กลางการส่งข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่ม เพื่อน่วมกันสร้าง “ว่าที่ Tech Startup” ขึ้นในสถาบันการศึกษา
แน่นอนว่า การจะให้โครงการดำเนินไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ อาทิการเชิญกูรูในอุตสาหกรรม หรือไอดอลด้าน Tech Startup ที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นที่ปรึกษาสำหรับกำลังคนรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ต่อไป โดยทางซิป้าจะมีทุนให้กับทางมหาลัยทึ่เข้าร่วมในระยะแรกแห่งละ 100,000 บาท

สำหรับโครงการ SIPA Tech startup Club นอกจากจะมีนักศึกษาเข้าร่วมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า หรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ ทำให้เกิดความร่วมมือ การแบ่งปัน การถ่ายทอด การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รับรู้ความต้องการจากภายนอก และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดกำลังคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และขาดทักษะในการสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐานของนวัตกรรมดิจิทัลที่จะสามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ซิป้า ยังได้เตรียมกิกรรมต่อยอดผลงานธุรกิจนวัตกรรมที่จะเกิดจากคลับต่างๆ เพื่อให้สามารถขยายออกสู่ภาคเอกชนได้

“ซิป้าจะเดินหน้าทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่าย SIPA Tech startup Club ทั่วประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางการสร้างกำลังคนคุณภาพ และเป็นคอมมูนิตี้ เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ อันจะเป็นโอกาสให้บุคลากรดิจิทัลรายใหม่ หรือ Tech Startup ให้พัฒนา สร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”