คุณภาพเด็กไทยไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

จ๊อบไทย ชี้คุณภาพเด็กไทยไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน หลังผลสำรวจพบ ยังขาดหลายทักษะในการทำงานจริง

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย ชี้คุณภาพเด็กไทยไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน พร้อมเผยผลวิจัยทักษะของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า10,000 คน โดยผลวิจัยพบว่า

  • 37% ที่ยังไม่มั่นใจและต้องการอบรมด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
  • 15.6% ไม่มีความมั่นใจด้านทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างโปรแกรมWord หรือ Excel
  • 12.4% ไม่มั่นใจทักษะด้านสังคม เช่น ภาวะการเป็นผู้นำ
  • 11.5% ไม่มั่นใจทักษะการสื่อสาร เช่น การพูดในที่สาธารณะ
  • 7.9% ไม่มั่นใจทักษะการหางานและสมัครงาน เช่น การเตรียมเอกสารสมัครงาน
  • 6% ไม่มั่นใจทักษะเฉพาะทางในการทำงาน อาทิ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ ซึ่งเป็นความถนัดทางด้านวิชาชีพนอกจากนี้ยังไม่มั่นใจทักษะด้านบุคลิกภาพ อาทิ การแสดงออกในโลกการทำงาน การแต่งกาย รวมถึงส่วนหนึ่งที่ยังต้องการค้นหาตัวตน ว่าควรเลือกงานแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง อันเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยเรียน

    ทั้งนี้ภาคการศึกษาควรเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะดังกล่าว รวมถึงทักษะที่นอกเหนือจากบทเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กไทยมีความรู้และทักษะรอบด้านเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานในอนาคต


    ad29c9d411a8d308b65ca1560c175b1e

จากผลสำรวจดังกล่าว ทำให้มองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น ทำไมเด็กไทยจึงรู้สึกว่าตนเองไม่มีความมั่นใจ และไม่มีความพร้อมในทักษะหลายด้าน โดยส่วนใหญ่บอกว่าตนเองให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีหรือเนื้อหาในห้องเรียนมากกว่าการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ขาดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เด็กเข้าใจ จดจำ และสามารถนำมาปฏิบัติในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหันมาสนใจ และให้ความสำคัญในจุดนี้มากขึ้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีคุณภาพ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานในอนาคต เนื่องจากทักษะที่กล่าวมา ล้วนมีความจำเป็นอย่างมากในโลกของการทำงาน เป็นสิ่งที่หลายองค์กรมองหาจากบุคลากร และเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรใช้พิจารณาเข้ารับทำงาน