ประเสริฐ ชี้ ‘ครูช่าง’ ควรผ่านการบ่มเพาะวิชาชีพ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ตามที่คณะกรรมการ คุรุสภาได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมประกาศเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสำหรับครูช่างที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่น และมีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพช่าง ให้มาเป็นครูได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

หากมองเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งว่าทำไมคนเป็นครูจะต้องเรียนครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ เพราะการเรียนการสอนในสายนี้ กว่าจะออกมาเป็นครูได้นั้นจะต้องเรียนวิชาชีพครู กระบวนการเรียนการสอน การถ่ายทอด จิตวิทยา รวม 22 หน่วยกิต ฝึกสอนอีก 12 หน่วยกิต เพื่อหาประสบการณ์ และปรับทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ แล้วจึงเข้าสู่อาชีพครู ถือเป็นพื้นฐานที่จะสร้างบุคลากรครู จบออกมาแล้วสามารถสอนนักเรียนได้จริง

ดังนั้น การให้ผู้ที่เรียนจบสาขาอื่นที่ไม่ใช่ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วสามารถเข้ามาเป็นครูช่างได้จึงเป็นเรื่องที่อาจไม่ถูกต้องนัก เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพของความเป็นครูและการฝึกสอนมาก่อน การจะถ่ายทอดองค์ความรู้อาจจะไม่สามารถทำได้เท่ากับคนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มา

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาขาดแคลนครูช่างด้วยแนวทางดังกล่าว เห็นว่าเป็นการมองปัญหาแค่เพียงด้านเดียว การเป็นครูช่างไม่ใช่แค่ทำงานเป็น หรือสอนในวิชาทฤษฎีและจะเป็นครูได้ แต่การเป็นครูจะต้องเป็นตั้งแต่การปลูกจิตวิญญาณ การสร้างและถ่ายทอดประสบการณ์ออกไป เพราะฉะนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายออกมาเช่นนี้จริง ในปีการศึกษาต่อไปอาจจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่ไม่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพราะไม่มีนักศึกษามาเรียน โดยเฉพาะกลุ่มราชมงคล ซึ่งผลิตครูช่างเป็นส่วนใหญ่ เพราะเปิดสอนแล้วก็คงไม่มีใครมาเรียน เพราะไปเรียนสาขาวิชาอื่น ๆ ก็สามารถมาเป็นครูช่างได้ และอาจส่งผลให้ประเทศขาดครูช่างตามมาในที่สุด

“ผมอยากให้มีการทบทวนเรื่องนี้อย่างรอบด้าน เพราะผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นช่างได้ แต่เป็นครูทุกคนไม่ได้คนที่อยากเป็นครูต้องถูกบ่มเพาะใช้วิชาความรู้ช่าง และความรู้ครูรวมกัน จึงจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างกระจ่างชัด โดยส่วนตัวแล้วอยากให้นักศึกษาที่เรียนสายครุศาสตร์จบแล้ว น่าจะได้รับตั๋วครูแบบอัตโนมัติเลย ส่วนการปรับหลักสูตร 5 ปี เหลือ 4 ปี มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยพร้อมที่ปรับลดหลักสูตรได้ เช่น การร่นระยะเวลาการฝึกสอนจาก 1 ปี เหลือ 1 เทอมแทน” รศ.ดร.ประเสริฐ อธิบาย