คณะกรรมการ BKI แต่งตั้งชัย โสภณพนิช นั่งประธานกรรมการ และอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ขึ้นนั่งซีอีโอ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท

 

พร้อมทั้งแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้ง ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หลังจากที่นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ประธานคณะผู้บริหาร จะครบกำาหนดเกษียณอายุ มีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลต่อไป