Home / HAPPENING / พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพ ประเมินผลและรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนของธนาคารโลก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพ ประเมินผลและรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนของธนาคารโลก

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพประเมินผลและรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนของธนาคารโลก (Data for Road Incident Visualization, Evaluation, and Reporting หรือ DRIVER) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยเป็นความร่วมมือในการนำข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ DRIVER มาวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานคร มีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ มีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ที่แท้จริง

เพื่อทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำในเชิงการระบุพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะทำให้ระบุขอบเขตและพื้นที่ของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร