Home / HAPPENING / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัด “โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี

 

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จในการดำเนินงาน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

ภายในงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

 

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
0-2100-9191 ต่อ 5400-5403
www.rvp.co.th