Home / Business Spotlight – SEAC : Empowering Leadership in a Disruptive Era

Business Spotlight – SEAC : Empowering Leadership in a Disruptive Era

ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงอย่างครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน

อริญญา เถลิงศรี

– ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ SEAC ปี 2559
– ก่อตั้งบริษัท APM Group ปี 2546
– จบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากประเทศแคนาดา

วัตถุประสงค์ของ SEAC

มุ่งพัฒนาองค์กรธุรกิจในอาเซียนให้สามารถก้าวทันแนวทางปฏิบัตของธุรกิจระดับโลก
เพื่อให้มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

ผลักดันผู้นำและองค์กรให้พ้นกรอบของการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงัก
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติของธุรกิจที่ต้องเผชิญในยุคปัจจุบัน

เน้นให้ความสำคัญกับภาคปฏิบัติ และการใช้งานได้จริง ไม่ใช่นำเสนอเพียงทฤษฎีแต่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทันทีและส่งผลเชิงบวกกับองค์กร ในระยะยาวตลอดจนสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่มีนัยสำคัญอย่างยั่งยืนให้องค์กร

  • สร้าง Platform serviceให้แข็งแรง

  • ขยายไป Region เข้าไปทดลองตลาด ที่ประเทศเวียดนาม เมียนมา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

  • ให้คนไทยสามารถเป็นที่ปรึกษาในระดับ Regional ได้ก่อนปี ค.ศ. 2020

  • ต้องการให้ SEAC เป็นที่ยอมรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อไต่ระดับสู่ Hub of Asiaและเป็นที่ยอมรับระดับโลก

  • เดินหน้าพัฒนาศูนย์ทั้ง 2 แห่งในอนาคตให้แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการเปิด People Management Center เพื่อให้ครอบคลุมทุก Pain Point ขององค์กรไทย